• 2020 40 dni brez alkohola
  • 2020 sticisce link 2 970x200
  • socialni teden 2015 970x200
  • vkljucen podprimo se

Socialna varnost in socialno varstvo

Sociala, socialna politika, socialna varnost, socialno varstvo…vse to so pojmi, ki so ključni pri delovanju na področju socialne izključenosti, kljub temu razlikovanje teh pojmov marsikomu še vedno povzroča preglavice. 



2. člen Ustave Republike Slovenije določa, da je Slovenija pravna in socialna država. Temeljni pogoj za delovanje Slovenije kot socialne države pa je usklajen gospodarski ter socialni razvoj. Strategijo socialnega razvoja usmerja socialna politika, ki jo v ožjem smislu opredeljujejo ukrepi za zagotavljanje socialne varnosti. Socialno varnost določajo načela, pravila in dejavnosti, ki posamezniku omogočajo, da se vključi in ostane vključen v družbeno okolje ter v njem aktivno deluje. Pri tem država zagotavlja materialne in socialne pravice, posameznik pa prispeva v obliki davkov in drugih dajatev.

Socialna varnost je širše zasnovan model državnih ukrepov za zagotovitev socialne varnosti in vključuje zdravstvene, delovnopravne, stanovanjske, izobraževalne in ostale vidike ter je nadrejen pojem socialnemu varstvu, ki je definiran z vrstami storitev in denarnih dajatev skupinam in posameznikom, ki nimajo zadostnih sredstev za preživljanje.
 
V Republiki Sloveniji smo sprejeli definicijo socialne varnosti kot pravico posameznika, da je zavarovan za primer bolezni, nezaposlenosti, starosti, poškodbe pri delu, invalidnosti, materinstva, preživljanja otrok ter dajatve družinskim članom po smrti osebe, ki preživlja družino in pravice, ki so v Sloveniji urejene z Zakonom o socialnem varstvu. Država je po določbah Ustave Republike Slovenije dolžna urediti obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in drugo socialno zavarovanje, hkrati pa je dolžna varovati družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter za to ustvarjati potrebne razmere.

Področje socialnega varstva je eden od sklopov socialne varnosti, ki temelji na socialni pravičnosti, solidarnosti in načelih enake dostopnosti in proste izbire oblik. Temeljno izhodišče ukrepov na področju socialnega varstva je zagotavljanje dostojanstva ter enakih možnosti in preprečevanje socialne izključenosti.

Temeljno izhodišče politike socialnega varstva je, da so država in lokalne skupnosti dolžne zagotavljati takšne razmere, ki bodo posameznikom v povezavi z drugimi v družinskem, delovnem in bivalnem okolju omogočale ustvarjalno sodelovanje in uresničevanje njihovih razvojnih možnosti, da bodo s svojo dejavnostjo dosegali tako raven kakovosti življenja, ki bo primerljiva z drugimi v okolju in bo ustrezala merilom človeškega dostojanstva. Kadar si posamezniki ali družine zaradi različnih razlogov socialne varnosti in blagostanja ne morejo zagotoviti sami, so upravičeni do pravic iz socialnega varstva.

Zakon o socialnem varstvu določa, da imajo storitve naravo pravice, iz česar izhaja, da lahko posameznik, ki potrebuje posamezno storitev, uveljavlja pravico do storitve po predvidenem postopku. Pravice do storitev se uveljavljajo po načelih enake dostopnosti in proste izbire oblik za vse upravičence pod enakimi pogoji, ki so določeni z zakonom, in po načelih socialne pravičnosti.


Živa Štiglic, Vključen.si



Kontakt

  • Mreža za socialno vključenost - Vključen.si
  • Kristanova ulica 1,1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  • Telefon: 030 646 943